“Λεφτά υπάρχουν… αν τα διεκδικήσεις, αν τα προσελκύσεις με επενδύσεις” Γιώργος Α. Παπανδρέου, 2009

Η Ελλάδα του λεφτά υπάρχουν αποτελεί πλέον μια μακρινή ανάμνηση καθώς η ελληνική οικονομία, διανύει τον 6ο χρόνο ύφεσης. Για την αντιμετώπιση της κρίσης ωστόσο, δεν αρκούν μόνο μέτρα λιτότητας αλλά και αναπτυξιακά μέτρα όπως οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και την προσέλκυση επενδύσεων. Μετά από 6 χρόνια ύφεσης, πώς έχει διαμορφωθεί το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα συγκριτικά με άλλες χώρες;

Η  διεθνής κατάταξη της Ελλάδας παρουσιάζεται σε μορφή πίνακα.

Πίνακας 1: Δείκτες διεθνούς κατάταξης της Ελλάδας

Δείκτης

Έτος Κατάταξη

Doing Business Index

2016

2015

60 από 189

58 από 189[3]

Global Entrepreneurship and Development Institute Index (GEDI)

2015

45 από 130[4]

Global Competiveness Index (GCI)

2014-2015

2013-2014

2012-2013

81 από 144

91 από 144

96 από 144[5]

European Digital City Index (EDCI) – Αθήνα 2015

34 από 35[6]

Ο δείκτης Doing Business μετράει τη φιλικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αξιολογώντας το θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες στις οποίες πρέπει να εμπλακεί μια επιχείρηση από τη σύσταση μέχρι τη λύση της. Η Ελλάδα κατατάσσεται 58η ανάμεσα σε 189 οικονομίες παγκοσμίως για το 2015, ενώ το 2016 βρίσκεται δύο θέσεις χαμηλότερα.

Ο δείκτης GEDI προσφέρει μια πιο ενδελεχή ανάλυση για τις πτυχές της επιχειρηματικότητας. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 45η θέση ανάμεσα σε 130 οικονομίες. Σύμφωνα με την εικόνα 1, η χώρα παρουσιάζει συγκριτικά υψηλή βαθμολογία στις νεοφυείς επιχειρήσεις, τη διεθνοποίηση και το ανθρώπινο κεφάλαιο[6].

XR INEFAN

Εικόνα 1: Ανάλυση GEDI για την Ελλάδα

 

 

Ο δείκτης GCI, είναι ο παγκόσμιος δείκτης ανταγωνιστικότητας, εκδίδεται από το παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ (WEF) και αξιολογεί την ικανότητα των χωρών να παρέχουν υψηλά επίπεδα ευημερίας για τους πολίτες λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των θεσμών, πολιτικών και άλλων παραγόντων που καθορίζουν τα επίπεδα οικονομικής ευημερίας . Η Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια έχει βελτιώσει τη θέση, ανεβαίνοντας 15 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Την περίοδο 2014-2015 βρέθηκε στην 81η θέση ανάμεσα σε 144 οικονομίες. Στην εικόνα 2 φαίνονται οι παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά στο επιχειρείν. Οι κυριότεροι παράγοντες είναι η υποχρηματοδότηση, η γραφειοκρατία, οι φορολογικοί περιορισμοί, η πολιτική αστάθεια και η φορολογία. Έπονται με μικρότερα ποσοστά η διαφθορά και η εργατική νομοθεσία[5].

Ο δείκτης EDCI είναι ένας νέος δείκτης που συντάσσεται από το ίδρυμα Nesta, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Φόρουμ, και εξετάζει τη φιλικότητα και την ελκυστικότητα 35 ευρωπαϊκών πόλεων. Η Αθήνα βρίσκεται στην 34η θέση (προτελευταία). Αναφορικά με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση βρίσκεται στην τελευταία θέση, ενώ βρίσκεται στην προτελευταία τόσο στο επιχειρηματικό κλίμα όσο και στην επιχειρηματική κουλτούρα[6].

XR INEFAN2

Εικόνα 2: Ανασταλτικοί παράγοντες του επιχειρείν

 

 

 

Βιβλιογραφία

  1. http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/files/countries-sheets/2014/greece_en.pdf
  2. http://www.gsevee.gr/press/mme_gr.pdf
  3. http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/greece
  4. http://thegedi.org/countries/greece
  5. http://www3.weforum.org/docs/GCR2014-15/Greece.pdf
  6. https://digitalcityindex.eu/city/2

 

 

Μπέντσος Χρήστος https://gr.linkedin.com/in/christos-bentsos-967ba2119

Απάντηση