Δημήτρης Ντίνας, φοιτητής οικονομικών επιστημών ΑΠΘ:

Η χρήση του όρου της κοινωνικής οικονομίας μέσα στην ιστορική του διαδρομή έχει λάβει αρκετές επιρροές, για παράδειγμα στις αρχές το περασμένου αιώνα και πριν το μεγάλο κραχ περιοριζόταν αυστηρά στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Όμως, με την κρίση του ’29 γεννάτε από τα σπλάχνα της κοινωνικής οικονομίας, μια ακόμα μορφή οικονομίας, η αλληλέγγυα, που οφείλει την προέλευση της στις συνεργασίες για την παροχή τροφής και στέγης σε ανέργους.

Αφήνοντας πίσω μας την ιστορική πορεία του όρου ερχόμαστε αντιμέτωποι να συναντήσουμε τη διεθνή εμπειρία που έχει αναπτυχθεί γύρω από την κοινωνική οικονομία.

Αρχικά, μελετάμε την περίπτωση της όπως έχει αναπτυχθεί στις ΗΠΑ, όπου πήρε τη μορφή προσδιορισμού της κοινωνικής αποστολής μια επιχείρησης με κυριότερους χρησιμοποιούμενους όρους τους: επιχείρηση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιχείρηση κοινωνικού σκοπού και δημόσια επιχείρηση.

Συνεχίζοντας, ερχόμαστε στα της Ευρώπης, εδώ θα παρατηρήσουμε ότι η ορολογία κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει πάρει μια διαφορετική μορφή καθώς εδώ δεν αφορά τον προσδιορισμό της επιχείρησης με βάση την αποστολή της, αλλά υπάρχει ένα ολόκληρο νομικό πλέγμα για το πώς διαρθρώνεται αυτού του είδους η οικονομία και πάνω σε αυτό διακρίνονται τέσσερεις κυρίως κατηγορίες: τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τους αλληλασφαλιστικούς οργανισμούς, τις ενώσεις και τα ιδρύματα. Ακόμη, στην Ευρώπη η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία αποτελεί σε πολλές χώρες έως και το 10% της εθνικής παραγωγής.

Σε αντίθεση με την Ευρώπη, στην Ελλάδα η κοινωνική οικονομία γνωρίζει πολύ μικρή ανάπτυξη καθώς αποτελεί μόλις το 0,7% του ΑΕΠ. Επομένως, δίνει τεράστιες δυνατότητες να γεννηθούν ευκαιρίες για την ανάπτυξη του κλάδου. Ακόμη, στην Ελλάδα διακρίνονται μία νομική μορφή κοινωνικής επιχείρησης αυτή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝΣΕΠ).

Συνοψίζοντας, και από τη διεθνή εμπειρία αλλά και από την εγχώρια βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για τη χώρα μας να αναπτύξει μια νέα μορφή οικονομίας ώστε μακροπρόθεσμα να μπορέσει να ξεφύγει από τη δίνη της οικονομικής κρίσης.

Απάντηση