Σαφέτη Διονυσία, φοιτήτρια οικονομικών επιστημών Α.Π.Θ.

Ο τουρισμός   στις  μέρες  μας  κινείται  όπως  είναι  φυσικό  σε  διεθνή  επίπεδα  μιας  και  αποτελεί  μια  οικονομική,  κοινωνική  και πολιτιστική  δραστηριότητα.  Αποβλέπει  στην βασική  πλέον  ανάγκη  του  ανθρώπου  – την ανάγκη  του  για  πρόσκαιρη  φυγή  από  την  καθημερινότητα  και  δίνει  τη  δυνατότητα  της  δημιουργίας  προϋποθέσεων  γνωριμίας  και  συναδέλφωσης  των  λαών  για ένα καλύτερο  και  ειρηνικό  μέλλον  της  ανθρωπότητας. Ως   τουρισμός  θα  μπορούσε  να  οριστεί  η  μετακίνηση  των  ανθρώπων  από  έναν  τόπο  σε  έναν άλλον και η ιστορική του  πορεία  είναι  τέτοια, όσο  και ο πολιτισμός  του  ανθρώπου.

Κυριαρχούν  δύο  σκοπιές  του  τουρισμού:

 1. Θεωρητική σκοπιά: καλύπτει  όλες  τις  πτυχές  του  φαινομένου όπως  οικονομικές, κοινωνικές, ψυχολογικές.
 2. Πρακτική σκοπιά: ρυθμίζει  συναλλακτικές  σχέσεις

Η πρακτική  έννοια  του  τουρισμού  προσδιορίζεται  στην  κατάλληλη  συνεννόηση  όλων  αυτών  που  ασχολούνται  σε  διεθνή  κλίμακα  με  τουριστικές  δραστηριότητες  ενώ  η  θεωρητική  έννοια  αφορά  την  πρόσκαιρη  μετακίνηση ατόμων από  τόπο  σε τόπο  για  ψυχολογικούς  κυρίως  λόγους  χωρίς  κερδοσκοπικό  κίνητρο  και  οργανωμένη  προσπάθεια  για  την  προσέλκυση, την  υποδοχή   και  την  εξυπηρέτηση  ατόμων.

Η  θεωρητική  έννοια  του  τουρισμού  αντανακλάται  σε  δύο  πλευρές:

 1. Η πρώτη  πλευρά  αναφέρεται  στην  μετακίνηση ατόμων,  η  οποία  ταυτίζεται  με την  τουριστική  ζήτηση  και  η  οποία  αντιπροσωπεύει  το  καταναλωτικό  μέρος.
 2. Η δεύτερη  πλευρά  αναφέρεται  στην  υποδοχή  και  εξυπηρέτηση  των  μετακινούμενων  , αντιπροσωπεύοντας  έτσι  το  παραγωγικό  μέρος  του  τουρισμού  που  ταυτίζεται  με την  τουριστική  προσφορά.

Η  καινοτομία  στον  τουριστικό  κλάδο  αφορά  την  αναγνώριση  των  προτιμήσεων  και  απαιτήσεων  των  υπαρχόντων  και  δυνητικών  πελατών και την   ενσωμάτωση  των  προτιμήσεων  και  απαιτήσεων  αυτών στην  επιχειρησιακή  λειτουργία  μιας  τουριστικής  επιχείρησης.

Σημαντικές  προϋποθέσεις  για  ανάπτυξη  καινοτομίας:

 1. Ανάγκη για  αλλαγή- βελτίωση
 2. Ύπαρξη διαφορετικών  και  ανταγωνιστικών μεταξύ  τους  λύσεων/προτάσεων
 3. Διαθεσιμότητα ενός  ικανού  φορέα  αλλαγής
 4. Ευελιξία του  συστήματος
 5. Διαθεσιμότητα των πόρων
 6. Εύλογες ανταμοιβές
 7. Προκαθορισμένο σύστημα  δίκαιης  κατανομής  των  πόρων

Οι  παρακάτω  τρεις  αλληλοϋποστηριζόμενες  προϋποθέσεις  αποτελούν  “το  μαγικό  τρίγωνο  του  τουρισμού”:

 1. Πλούτος νέων  ιδεών  που  συνδέονται  με  νέες  εντυπώσεις,  οι  οποίες  δημιουργούνται  εντός  του  πλαισίου  τουριστικής  δραστηριότητας.
 2. Αυξημένο κοινωνικό  κεφάλαιο,  το  οποίο  δημιουργείται  από  νέες  κοινωνικές  σχέσεις,  νέες  γνωριμίες και  φιλικές  σχέσεις.
 3. Η ύπαρξη  μιας  λογικής  ανοιχτής σε  νέες  ιδέες  και  πειραματισμούς.

Σημαντικές  κινητήριες  δυνάμεις  του  σύγχρονου  τουρισμού  μπορούν  να  χαρακτηριστούν  η  αισθητική,  η  τέχνη,  η  φυγή,  η  χαλάρωση  και  η  μάθηση.

Κατηγοριοποίηση  καινοτομιών  στον  κλάδο  του  τουρισμού:

 1. Καινοτομία στην  αξιοποίηση  του  Οικοτουρισμού:  αφορά  τις  τουριστικές  δραστηριότητες που  προστατεύουν  και  αξιοποιούν  το  φυσικό  περιβάλλον.  Παράδειγμα: αξιοποίηση εναλλακτικών  πηγών  ενέργειας  για  την  υποστήριξη  μιας  ξενοδοχειακής  μονάδας,  Αγροτουρισμός.
 2. Καινοτομία στην  αξιοποίηση  της  σύγχρονης  τεχνολογίας:  Προσφορά  υπηρεσιών  στον  επισκέπτη  με  τη  χρήση πρακτικών  Ηλεκτρονικού  Επιχειρείν  και  την  αμφίδρομη  ηλεκτρονική  επικοινωνία  με  πιθανούς  πελάτες  από  ολόκληρο τον κόσμο.
 3. Καινοτομία στη  Διοίκηση  και στην   οργάνωση  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  στον  κλάδο  του  τουρισμού: Νεωτεριστικές επιχειρηματικές  στρατηγικές  με  στόχο  την  αποτελεσματικότερη  και  αποδοτικότερη  προσέλκυση  επισκεπτών  σε  μια  γεωγραφική  τοποθεσία. Παράδειγμα: συνεργατικές  συμμαχίες  με  σκοπό  την  αναβάθμιση  του  τουριστικού  προϊόντος  σε  τοπικό  επίπεδο.
 4. Καινοτομία στο  marketing  τουριστικών  προϊόντων  και  υπηρεσιών: Συνεργασιακές  στρατηγικές  προώθησης  και  προβολής  τουριστικών  προϊόντων.  Παράδειγμα: προώθηση  με  αξιοποίηση των ΜΜΕ σε  ολόκληρο  τον  κόσμο ή  σε  αγορές  -στόχους,  προώθηση  μέσω  διαδικτύου.
 5. Καινοτομία στο  σχεδιασμό  και  την  παροχή  νέων  προϊόντων  και  υπηρεσιών  στον  κλάδο.  Παράδειγμα:  συνεδριακός  τουρισμός,  τουριστικά  προϊόντα  που  σχετίζονται  με  τον  αθλητισμό,  τον  πολιτισμό,  τουριστικά  προϊόντα  που  απευθύνονται  σε  συγκεκριμένες  ομάδες  καταναλωτών.

Ηλεκτρονικός  τουρισμός (e-tourism)

Εφαρμογή Τεχνολογιών  Πληροφοριών και  Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην τουριστική  βιομηχανία. Καθοριστικό  παράγοντα στην  τουριστική  βιομηχανία  αποτελούν  οι  πληροφορίες, στις  οποίες  στηρίζονται  οι  τουρίστες  κατά  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  και  οι  οποίες  συλλέγονται  από  ένα  σύνολο  καναλιών  πληροφόρησης.  Αυτή  η  πληροφόρηση  συνεπάγεται  υψηλό  πληροφοριακό  κόστος  και   πληροφοριακές  ελλείψεις  στην  αγορά. Η  ΤΠΕ  έχει  σημαντική  εφαρμογή  στη  διαχείριση  του  τουρισμού  για  την  αποδοτικότερη  συνεργασία  και  την  παγκοσμιοποίηση  της  αγοράς.

Η  άνοδος  του  βιοτικού  επιπέδου,  οι  δημογραφικές  αλλαγές  και  οι  μεταβολές  στις  προτιμήσεις  σε  ότι  αφορά  τους  ταξιδιωτικούς  προορισμούς  και  τα  μέσα  μεταφοράς  δημιουργούν  νέες  συνθήκες  στην  αγορά. Τα  κύρια  χαρακτηριστικά  είναι  πλέον  η  ευελιξία,  η  απαίτηση  για  αποδοτικότερα  και  λιγότερο  μαζικά  προϊόντα  καθώς  και  οι  ανταγωνιστικές  τιμές. Οι  τουρίστες  παρουσιάζουν  μια  δυναμική  συμπεριφορά  σε  ότι  αφορά  τη  συλλογή  κατάλληλα  επεξεργασμένων  πληροφοριών  και  το  “do  it  yourself” στα  τουριστικά   πακέτα  ταξιδιών  αυξάνει  όλο  και  περισσότερο  δίνοντας  τους  τη  δυνατότητα  να επιλέγουν  μόνοι  τους  τις  πληροφορίες  που  χρειάζονται. Η  χρήση  ηλεκτρονικών  μεθόδων  για  την  συλλογή  και  προώθηση  πληροφοριών  σε  όλη  την  τουριστική  αλυσίδα  αξιών  ,  μπορεί  να  προσδώσει  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα. Για  την  αγορά  τουριστικών  προϊόντων  χρησιμοποιούνται  εφαρμογές  όπως:  το  intranet,  το  extranet, το διαδίκτυο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 • Μονοπάτια από υπεριώδη μικροσωματίδια αντί βραδινού φωτισμού: Το Δημοτικό Συμβούλιο του Κέιμπριτζ κάλυψε ένα μονοπάτι της πόλης με υπεριώδη μικροσωματίδια, τα οποία γίνονται μπλε όταν δύει ο ήλιος. Υπάρχουν προσδοκίες πως η τεχνολογία αυτή κάποτε θα μπορέσει να αντικαταστήσει τον φωτισμό των δρόμων ως οικονομικότερη και ενεργειακά πιο αποδοτική. Τα φωτεινά σωματίδια διασκορπίστηκαν σε όλη την επιφάνεια του μονοπατιού και στη συνέχεια ψεκάστηκαν με προστατευτικό στρώμα ώστε να διατηρήσουν τη λάμψη τους. Το προϊόν είναι αποδοτικό, γρήγορο στην εφαρμογή του, διαθέτει αντιολισθητική επιφάνεια ενώ είναι και φιλικό προς το περιβάλλον και αισθητικά όμορφο.

 • Πόρτες προς νέες πόλεις: Η γαλλική εταιρία σιδηροδρόμων SNCF έχει συνδέσει τους Παριζιάνους με ζωντανή εικόνα από διάφορες πόλεις της Ευρώπης, με σκοπό να αναδείξει τα προτερήματα των τρένων μεγάλων ταχυτήτων. Οι χρωματιστές πόρτες, που είναι εγκατεστημένες σε όλο το Παρίσι, φέρουν το όνομα της πόλης που αναδεικνύουν. Οι περαστικοί, οι οποίοι ανοίγουν τις πόρτες αυτές, έχουν την ευκαιρία να δουν ζωντανό βίντεο από την αντίστοιχη πόλη. Έτσι, οι Παριζιάνοι έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με έναν καλλιτέχνη-μίμο στο Μιλάνο και να ζητούν από έναν ζωγράφο που βρίσκεται στις Βρυξέλλες να κάνει το πορτρέτο τους!
 • Πληροφορίες δωματίου μέσα από το… χαλί: H ολλανδική Philips δουλεύει, σε συνεργασία με την Desso που δραστηριοποιείται στη δημιουργία χαλιών, ώστε να βάλουν τέλος στα σήματα στις πόρτες των ξενοδοχείων και να τα αντικαταστήσουν με εναλλακτικά ψηφιακά. Η συνεργασία προβλέπει και την ανάπτυξη ειδικών σημάτων δαπέδου τεχνολογίας LED που λάμπουν μέσα από τα χαλιά και δίνουν πληροφορίες σε όσους επιδιώκουν να μπουν στο δωμάτιο, όπως «Μην ενοχλείτε».
 • Αυτοκίνητο μετατρέπεται σε δωμάτιο ξενοδοχείου: Η Skoda σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρία Proximity Russia προωθεί τη μεγάλη χωρητικότητα της νέας οικογένειας αυτοκινήτων της σειράς Fabia. Η καμπάνια μετατρέπει ένα Skoda Fabia σε ένα πραγματικό ξενοδοχείο το οποίο τοποθετήθηκε στο Izmaylovsky Park της Μόσχας. Το Skoda Hostel, όπως ονομάστηκε, διαθέτει διπλή κρεβατοκάμαρα, Wi-Fi και τουαλέτα σε εξωτερικό χώρο. Διαφημίστηκε σε πολλές πλατφόρμες ξενοδοχειακών κρατήσεων μέσω των οποίων δεχόταν κρατήσεις. Το ξενοδοχείο μισθωνόταν συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια της καμπάνιας και οι επισκέπτες του μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν το αυτοκίνητο.

 • Το κοινό συναυλίας της Coca-Cola «φόρτιζε» τα όργανα: H Coca-Cola οργάνωσε μια ζωντανή συναυλία στη Βραζιλία στην οποία τα όργανα και τα μικρόφωνα τροφοδοτούνταν με ενέργεια από τον ενθουσιασμό του κοινού! Μια ειδική γεννήτρια στο χώρο του κοινού έκανε δυνατή τη μετατροπή κινητικής ενέργειας που δεχόταν από τις δονήσεις του εδάφους, που προξενούνταν από τους οπαδούς τους συγκροτήματος, σε ηλεκτρική. Επιπλέον, όταν το κοινό κατάφερε να επαναφορτίσει τις μπαταρίες στα μηχανήματα της Coca-Cola, ανταμείφθηκε με δωρεάν αναψυκτικά.
 • «Διαβάζοντας» τις επιθυμίες των επισκεπτών των ξενοδοχείων: To ευέλικτο σύστημα InsightSplash μπορεί να καθορίσει το βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών σε ξενοδοχεία μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα. Οι διευθυντές των ξενοδοχείων μπορούν να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους στους πελάτες σε συγκεκριμένα δωμάτια, αλλά και σε επισκέπτες οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Οι ερωτήσεις εμφανίζονται σε λογική σειρά σε ένα τάμπλετ στο δωμάτιο του επισκέπτη. Η παρουσίαση κόβεται και ράβεται στα μέτρα των ανθρώπων που συνήθως δεν απαντούν σε ερωτηματολόγια. Έτσι, ξεκινά ένας συνεχόμενος διάλογος που καθιστά δυνατή την αξιολόγηση δεικτών-κλειδιά. Ένα σύστημα πρώιμων ειδοποιήσεων πληροφορεί τους διευθυντές σχετικά με τα πιθανά προβλήματα.
 • Οι περαστικοί ακούν τη μελωδία της… καρδιάς τους: To Pulse of the City είναι μια εγκατάσταση για πέντε περιοχές στη Βοστώνη που μετατρέπει τους χτύπους της καρδιάς των κατοίκων σε μουσική. Οι περίεργοι περαστικοί κρατούν τις χειρολαβές μιας συσκευής σε σχήμα καρδιάς που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια και μετρά τον παλμό τους. Τα ηχεία της πλαισιώνονται από φωτισμό LED που αναβοσβήνει στην ταχύτητα των χτύπων της καρδιάς. Οι παλμοί των περαστικών μετατρέπονται σε ήχο και συνοδεύονται από ένα μουσικό όργανο μετά το πέρας οκτώ χτύπων, αναπαράγοντας στον καθένα τη μελωδία της… καρδιάς του. Η ημερήσια καταγραφή των χτύπων αποστέλλεται με ασύρματη τεχνολογία στις αρχές της πόλης.
 • Ταξιδιωτική εφαρμογή προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες στους κατόχους της American Express: Οι πελάτες της American Express Global Business Travel έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή που λέγεται TripCase μέσω της οποίας μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τα πλεονεκτήματα που τους προσφέρει η πιστωτική κάρτα American Express. Οι πελάτες του τμήματος διαχείρισης ταξιδίων της American Express μπορούν να συγχρονίζουν τις πληροφορίες ταξιδίων τους με την εφαρμογή και να λαμβάνουν ενημερώσεις σχετικά με τα προγράμματα πτήσεων σε πραγματικούς χρόνους. Οι κάτοχοι της American Express Corporate, επίσης, λαμβάνουν ειδοποιήσεις για επιπλέον υπηρεσίες και ειδικές προσφορές που προκύπτουν από την κατάστασή τους, όπως δωρεάν ασύρματο ίντερνετ και πρόσβαση σε αίθουσα lounge σε αεροδρόμια.

 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ

 • http://www.tornosnews.gr/index.php?news=3707
 • faethon.gr/index.php/aboyt-espa/141-2012-02-22-09-52-08
 • Β Χριστοδούλου – 2014 – okeanis.lib.teipir.gr

Απάντηση